Notatka do zapytania ofertowego nr. 1/2012

Notatka