Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego i zapytanie ofertowe


Zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, t. j. Dz. U. 2017, poz: 1460 podaje się do publicznej wiadomości, informację o realizacji projektu partnerskiego pn. "Innowacyjne kształcenia zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle".

Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców z partnerami realizują projekt objęty dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

OPIS PROJEKTU: Celem głównym projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej na kierunku technik mechanik oraz poprawę kompetencji nauczycieli, która prowadzić będzie do zwiększenia szans zatrudnienia 90 uczniów ZST w Jaśle. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów: zawodowe kształcenie formalne powiązane zostanie z bieżącymi i przyszłymi potrzebami
rynku pracy - zmodyfikowany zostanie program nauczania, uczniowie i nauczyciele zostaną objęci stażami, nauczyciele zostaną przeszkoleni zgodnie z potrzebami, uzyskane przez nich kwalifikacje będą wykorzystane do realizacji zajęć w szkole. Zostaną doposażone pracownie umożliwiające nauczycielom i uczniom pracę i naukę w odpowiednich warunkach. Wszystko to zapewni kompleksowe wsparcia udzielane w projekcie. Projekt przyczyni się do rozwoju współpracy Zespołu Szkół Technicznych z otoczeniem społeczno - gospodarczym, Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców obejmie zmodyfikowany kierunek technik mechanik w ZST w Jaśle swoim patronatem. Projekt rozpoczęto z dniem zawarcia umowy dotacji tj. 10 lipiec 2019 roku.

Lider Projektu (Partner wiodący): Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Partnerzy Projektu: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, "INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle

WARTOŚĆ PROJEKTU: 999 590,00 zł, dofinansowanie: 891 590,00 zł

Przyczyną przystąpienia do realizacji projektu jest kompleksowa koordynacja procesu realizacji i staży w firmach zrzeszonych w Jasielskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców.

Załączone pliki stanowią informację o realizacji projektu partnerskiego oraz zapytanie ofertowe na opracowanie filmu promocyjnego.