Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania CAD/CAM NX


Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania CAD/CAM NX oraz postprocesorów obrabiarek w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej